Loading Events
Haiti Cultural Exchange in collaboration with Diaspora Community Services presents Solidarity With Migrants

Radical Self-Care: Mental Health and Breathwork Workshop with Phadia Jean-Pierre

Our wellness has been impacted socially, politically, mentally, and medically creating challenges on how we show up for ourselves. SWITCH models support and uplift you to embrace your healing, gain new perspective, and practice radical self-care. When we allow ourselves to heal we become empowered to reduce our stress and connect with our mind, body, and soul. It’s time to improve your wellness by activating your energy within and shine. Radical Self-Care is now.

Oto-Swen Radikal: Atelye Sante Mantal ak Respirasyon ak Phadia Jean-Pierre

Byennèt nou te afekte sosyalman, politikman, mantalman, ak medikalman epi kreye defi sou fason nou parèt pou tèt nou. Modèl SWITCH pèmèt ou sipòte, leve epi anbrase gerizon ou, jwenn nouvo pèspektiv, epi pratike swen tèt ou radikal. Lè nou pèmèt tèt nou geri nou vin gen pouvwa pou diminye estrès nou epi konekte ak lespri nou, kò, ak nanm nou. Li lè pou amelyore byennèt pandan wap aktive enèji anndan  ou epi briye. Oto-swen radikal se kounye a.

-MetroCard’s can be provided through Diaspora Community Services
-Light Refreshments will be served

REGISTER HERE »
Go to Top